Σελίδες

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Test στην Ενέργεια

Μια μπάλα μάζας m=2kg εκτοξεύεται με ταχύτητα υΑ από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου (σημείο Α), με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Όταν φτάνει στην κορυφή του (σημείο Γ) συνεχίζει την κίνησή της στον αέρα με την επίδραση μόνο του βάρους της, μέχρι να πέσει στο έδαφος (σημείο Ρ), όπου θεωρούμε ότι η δυναμική ενέργεια βαρύτητας είναι μηδενική. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
Α… Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ»:
1. Σε όλη τη διάρκεια της παραπάνω κίνησης η μηχανική ενέργεια της μπάλας διατηρείται σταθερή.
2. Η κινητική ενέργειά της στα σημεία Α και Ρ είναι ίδια.
3. Αν το κεκλιμένο ήταν λείο, το σημείο Δ (ανώτερο σημείο της τροχιάς) θα ήταν πιο ψηλά.
4. Στην κίνηση ΑΓ η ενέργεια που προέρχεται από τη μείωση της κινητικής μετατρέπεται σε θερμότητα.
5. Ισχύει WB, A®Γ=WB, Z®P

Β… Να επιλέξετε το σωστό στις παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την επιλογή σας:
1.  Η παραγόμενη θερμότητα στην κίνηση στο κεκλιμένο είναι ίση με:
α) Qmgh                     β) Qmg×συνθ×h                    γ) Qmg×συνθ×(ΑΓ)

2. Αν η μεταβολή της κινητικής ενέργειας στην κίνηση από το Α στο Γ είναι ΔΚ=–40J, τότε το ύψος h είναι:
α) ίσο με 2m                            β) μικρότερο από 2m               γ) μεγαλύτερο από 2m.

Και σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου