Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Τρεις ασκήσεις στο Φως

Άσκηση 1η
Μονοχρωματική ακτίνα έχει μήκος κύματος λγ=400nm, όταν διαδίδονται σε γυαλί με δείκτη διάθλασης nγ=1,5 για την παραπάνω ακτίνα. Να βρείτε:
α. αν η ακτίνα είναι ορατή.
β. τη συχνότητά της f, αν σε t=5×10-14s διανύει διαδρομή ίση με 25 μήκη κύματος.
γ. την ενέργεια Ε, που μεταφέρουν Ν=108 φωτόνιά της.
Δίνεται h=6,63×10-34J×s.

Άσκηση 2η
Η συχνότητα μονοχρωματικής ακτινοβολίας είναι f=6×1014Hz. Η ακτίνα περνά από τον αέρα (nαέρα=1) σε διαφανές υλικό, οπότε το μήκος κύματός της μεταβάλλεται κατά το 1/5 της αρχικής του τιμής. Να υπολογίσετε:
α. τα μήκη κύματός της λο και λ στο κενό και στο διαφανές υλικό.
β. το δείκτη διάθλασης n του υλικού για τη συγκεκριμένη ακτίνα.
γ. την ταχύτητά της c στο διαφανές υλικό.
δ. την ισχύ P φωτεινής πηγής, που εκπέμπει 1020 φωτόνια της παραπάνω ακτινοβολίας ανά δευτερόλεπτο.
Δίνονται co=3×108m/s, h=20/3 ×10-34J×s.

Άσκηση 3η
Μονοχρωματική ακτινοβολία, που διαδίδεται στον αέρα (nαέρα=1), περνά διαδοχικά από γυαλί και νερό. Αν η ακτίνα έχει μήκος κύματος λν=600nm στο νερό και λγ=540nm στο γυαλί, να υπολογίσετε:
α. το λόγο των δεικτών διάθλασης του νερού και του γυαλιού για την παραπάνω ακτίνα.
β. το δείκτη διάθλασης nν του νερού, αν κατά την έξοδό της από το νερό στον αέρα το μήκος κύματός της μεταβάλλεται κατά το 50% της αρχικής του τιμής.
γ. το δείκτη διάθλασης nγ του γυαλιού και την ταχύτητα διάδοσής της cγ στο γυαλί
δ. το λόγο των διαδρομών, που διανύει σε χρόνο μιας περιόδου στο νερό και το γυαλί, αντίστοιχα.
Δίνεται co=3×108m/s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου